Privacybeleid Lesovereenkomst

Privacy beleid Rijschool André Severs

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rijschool André Seversverwerkt van haar cursisten.

Indien er wordt ingeschreven bij Rijschool André Severs, geef je door ondertekening van onderhavig privacybeleid uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Rijschool André Severs in lijn met het Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie te bewaren (voor je eigen administratie).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Naam:     Rijschool André Severs

Adres:     Tirol 13 7007 NT Doetinchem

Tel:          06-14904085

KvK nr.:  66860342

De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van Rijschool André Seversis bereikbaar via : info@andresevers.nl of 06-14904085

2. Welke gegevens verwerkt Rijschool André Severs, voor welk doel

2.1  In het kader van jouw cursus(sen) / afzonderlijke les(sen)/opleiding(en)worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de cursus(sen) / afzonderlijke  les(sen) / opleiding(s) overeenkomst(en):

Algemene persoonsgegevens:

  1. a) voor- en achternaam
  2. b) adresgegevens
  3. d) telefoonnummer
  4. e) e-mailadres
  5. f) bankrekeningnummer
  6. g) leerling/kandidaat nummer/BSN nummer
  7. h) geboorteplaats
  8. i) geboortedatum
  9. j)Aanvullen a.d.h.v. gegevens die verwerkt worden door rijschool.

Bijzondere persoonsgegevens:

  1. k) gegevens waaruit iemands etniciteit uit kan worden afgeleid.

2.2    Rijschool André Severs verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursusovereenkomst, je voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de leskaart/instructievorderingenkaart, notificaties voor nieuwe cursussen, het versturen van e-mail(s) om een enquête op onze website in te vullen na het afronden van een cursus/rijopleiding en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

b. Naam, leerling nummer en bankrekeningnummer worden verwerkt ter uitvoering van de aangegane overeenkomst om betalingen van de intake, het lesgeld, theorie of overige door de cursist te betalen aanverwante zaken af te wikkelen.

c. Naam en telefoonnummer worden voor het gerechtvaardigd commerciële belangverwerkt tot uiterlijk een half jaarna afloop van de specifieke rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met Rijschool André Severs.

d. Indien je bij Rijschool André Severs een B rijbewijs hebt gehaald dan wel een nascholings/herhalingscursus hebt gevolgd zoals in het hier bovenstaande vermeld, bewaart Rijschool André Severs je gegevens, waaronder te rekenen het certificaat van deelname niet langer dan noodzakelijk.

e. Enkel en alleen wordt voor de verkrijging van subsidie in welke hoedanigheid dan ook, aangaande (rijvaardigheid)cursussen, op welke aangeboden manier dan ook je naam, bedrijfsnaam, adres, telefoon, e-mailgegevens verwerkt ter verstrekking aan de sociale-, dan wel ontwikkelingsfondsen waar Rijschool André Severs een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten. Voornoemde verwerkte gegevens worden dan ook nimmer langer bewaard dan noodzakelijk.

f. Een foto van jou kan, nadat er door de cursist daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze website/Facebook/LinkedIn-pagina.Rijschool André Severs plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er uitdrukkelijk en op ondubbelzinnig wijze op mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan Rijschool André Severs een foto van de cursist op haar website dan wel Facebook/LinkedIn-pagina ter promotie.

g. Rijschool André Severs kan aan jou, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om – voor het plaatsvinden van de eerste rijles – een formulier in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg. (Eigen verklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor Rijschool André Severs deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur(s) en andere weggebruikers te waarborgen.

2.3    Rijschool André Severs kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd/opgeteld en geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren.De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. E-mailmarketing

Uitsluitend indien er door jou akkoord wordt gegeven door het aanvinken van de in de lesovereenkomst opgenomen tickerbox/aanvinkvakje, verwerkt Rijschool André Severs voor haar gerechtvaardigd commerciële belangje naam en e-mailadres om je periodiekde e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Rijschool André Severs toe te sturen. Afmelden voor deze mailing(s) is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijn(en)

4.1    Rijschool André Severs verwerkt en bewaart de aan Rijschool André Severs verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en) tot maximaal een jaarna afronding van één of meerdere van voornoemde aangeboden cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en). Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijkebewaartermijn zal, Rijschool André Severs, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Rijschool André Severs passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Rijschool André Severs gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers verwerken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Rijschool André Severs. Met de verwerkers heeft Rijschool André Severs dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1    Via (info@andresevers.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Rijschool André Severs zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.

6.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacybeleid, kan je eveneens contact opnemen met (info@andresevers.nl). Rijschool André Severs zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen,tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Rijschool André Severs je hiervan op de hoogte brengen.

6.3    Indien je klachten hebt over de wijze waaropRijschool André Severs je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met (info@andresevers.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze leerlingenadministratie (info@andresevers.nl).

7. Wijzigingen

Het privacybeleid kan, indien dat door Rijschool André Severs, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van Rijschool André Seversbekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.